Husordensregler

§ HUSORDENSREGLER §

For

ULVEDAL BORETTSLAG

 Revidert: 22.07.2002

Godkjent og vedtatt på styremøte 25.09.2002

 1. INNLEDNING

Borettslaget tilhører borettshaverne i fellesskap, og vi er alle ansvarlige for at det blir et godt bomiljø, der vi ikke sjenerer hverandre utilbørlig, og for at bostandarden opprettholdes med minst mulig utgifter. Det legges særlig vekt på å sikre mindre barn et trygt oppvekstmiljø der de får utvikle seg naturlig.

Vedtekter, husleiekontrakt, husorden og andre regler skal bidra til å sikre dette. Borettshaverne/andelseierne plikter å følge disse bestemmelsene, og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og av andre som gis adgang til leiligheten. Andelseierne har også tilsvarende ansvar for skader som måtte påføres borettslagets eiendom.

Styret forplikter seg til å sende ut informasjon om styrets arbeid gjennom internavisen Ulvenytt og ellers rundskriv ved behov. Styret må på sin side kunne forvente at informasjonen i Ulvenytt blir lest av beboerne.

 1. RO

Det skal være ro i leiligheten og ellers i borettslaget mellom kl.22.00 og 08.00 alle dager. Virksomhet som medfører mye støy, for eksempel bruk av drill/borr og banking, er bare tillatt mellom Kl.08.00 og 20.00 på hverdager , samt mellom kl.09.00 og 17.00 på lørdager. Søndager/helligdager er dette ikke tillatt.

De nærmeste naboene må varsles når det holdes større selskaper eller fester.

 1. SØPPEL

Søppel skal pakkes inn og kastes i bosscontainerne på nord eller sørsiden ved oppkjørsel til blokkene. Beholderne skal kun brukes til husholdningsavfall. Papir/aviser legges i container for papir som står plassert på sørsiden av blokken.

 1. TØRKING/TEPPEBANKING

Balkonger og vinduer må ikke brukes til risting av duker, sengeklær, tepper og lignende . Klestørk på altan i snor over rekkverk er ikke tillatt.

 1. RENHOLD

Fellespliktene som gang-/trappevask , spyling/kosting  blir utført av Rengjøringsbyrå.

 1. UTEOMRÅDET

Det er vårt felles ansvar å holde uteområdene så pene og ryddige som mulig. Tilgrising med søppel må selvfølgelig ikke forekomme. Plener, beplanting, benker og lekeapparater må behandles med forsiktighet.

Ballspill mot husvegger er ikke tillatt, og barn oppfordres til å bruke fotballbanen ved Træsgrenda eller idrettsplassen.

 1. KLATRING PÅ FASADER/ALTANER

All Klatring på fasader/altaner, tak er ikke tillatt.

 1. KJØRING OG PARKERING

Innenfor skiltene ved innkjøring til borettslaget er det bare tillatt å kjøre med syke og bevegelseshemmede, og med flyttelast og andre tunge lass. Slik kjøring må foregå svært aktsomt. Dersom det er behov for å kjøre regelmessig inn til en leilighet, må det gjøres avtale med styret. Bommen ved innkjøringen skal lukkes etter hver gjennomkjøring.

Beboere må parkere i henhold til skilting.

Kjøretøy skal parkeres på anviste plasser. Parkering på gangveier, plener eller andre fellesområder som ikke er parkeringsplass, vil medføre borttauing for eierns regning og risiko. Større kjøretøy (lastebiler o.l) og campingvogner/bobiler kan, på grunn av plassproblemer ikke parkeres på borettslagets område. Andre tilhengere må heller ikke settes slik at de tar opp parkeringsplasser.

I fellesgarasjen er det ikke tillatt å oppbevare annet enn ett sett bildekk og en takgrind. Oppbevaring av brannfarlige eller eksplosive stoffer er strengt forbudt. Garasjen skal holdes låst. Pass på at rulleport går ned når du kjører inn i garasjen. Lek, sykling o.l er ikke tillatt.

Bilreprasjoner og bilvask er ikke tillatt i garasjen, eller på plassen v inngangspartiene.

 1. DYREHOLD

Det er tillatt å anskaffe og holde hund/katt i borettslaget. Beboere som har dyr eller som ønsker å anskaffe hund/katt forplikter seg til å følge nedenstående bestemmelser og underskrive en “ERKLÆRING OM DYREHOLD”. Søknad om dyrehold skal sendes styret før man anskaffer dyret.

Dyret skal alltid holdes i bånd på borettslagets område.

Dyret skal luftes utenfor borettslagets område.

Eieren skal umiddelbart fjerne ekskrementer etter dyret.

Eieren er ansvarlig for enhver skade dyret påfører person eller eiendom i borettslaget.

Dersom det kommer berettigde klager over dyreholdet sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte , forplikter eieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten dersom en minnelig ordning med klageren ikke oppnås. Styret avgjør i tvistetilfeller om en klage er berettiget.

 1. ANDRE BESTEMMELSER

Andelseieren må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i.h.t husleiekontrakt.

Andelseieren må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer med boligen, dens utstyr eller innredning eller sette opp antenne/parabol på eiendommen. Jfr. Husleiekontakt nr.10 punkt 2.

Styret kan innkalle til dugnad. Alle husstander bør delta såfremt åpenbare rimlighetshensyn ikke tilsier noe annet.

Alle plikter å varsle styret om skader eller feil på utstyr, bygninger eller uteområder.

Rundskriv eller oppslag fra styret eller Bob gjelder på lik linje med husordensreglene.

 1. BRUDD PÅ HUSORDENSREGLER

Brudd på husordensreglene bør i første omgang tas opp muntlig direkte med den klagen gjelder. Dersom dette ikke fører frem, kan klagen fremmes skriftlig for styret som avgjør hvordan det skal reageres.

Husordensreglene er en del av leiekontrakten og alvorlige eller gjentatte brudd på regelne vil få konsekvenser for leieforholdet.